skip_navigation

Introduktion
Optibelt GmbH (nedan kallade: "Vi") är det företag som ansvarar för onlineerbjudandet och för behandling av de personuppgifter som användarna av onlineerbjudandet lämnar. Om du vill kontakta oss hittar du sådana detaljer under Kontaktuppgifter medan namn på kontaktpersoner för frågor som rör behandling av personuppgifter nämns direkt i denna Integritetspolicy.

Vi tar väldigt seriöst på skyddet av din integritet liksom dina privata data. Vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter endast i enlighet med innehållet i denna integritetspolicy och gällande bestämmelser om dataskydd, särskilt den europeiska databeskrivningsförordningen (DSGVO) och gällande nationella bestämmelser. 

Med denna integritetspolicy vill vi informera dig om i vilken utsträckning och för vilket ändamål personuppgifter behandlas i samband med att onlineerbjudandet utnyttjas.

Personuppgifter
Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det omfattar all information om din identitet, till exempel namn, e-postadress och postadress. Information som inte kan kopplas till din identitet (t.ex. statistisk information som exempel antalet onlineanvändare) anses inte vara personligt identifierbar information.

Du kan använda vårt onlineerbjudande utan att avslöja din identitet och utan att lämna personuppgifter. Vi samlar bara in allmän information om vårt onlineerbjudande. För vissa av de erbjudna tjänsterna samlas dina personuppgifter in. Sådana uppgifter behandlas sedan av oss i princip endast för att du ska kunna använda onlinetjänsten, särskilt för att ge dig den information du vill ha. Vid insamling av personuppgifter är det enbart de obligatoriska uppgifterna som omfattas. Dessutom kan ytterligare information vara möjlig, men den är då frivillig. Vi anger om det är obligatorisk eller frivillig information. De enskilda detaljerna förklaras i olika avsnitt i denna integritetspolicy.

Någon automatiserad beslutsprocess baserad på dina personuppgifter äger inte rum i samband med att du utnyttjar vårt onlineerbjudande.

Behandling av personuppgifter
Dina uppgifter lagras av oss på speciellt skyddade servrar i EU. Servrarna skyddas tekniskt och organisatoriskt mot förlust, förstörelse, åtkomst, modifiering och spridning av dina uppgifter till obehöriga. Tillgång till dina uppgifter är möjlig endast för ett fåtal behöriga. De är ansvariga för servrarnas tekniska, kommersiella och/eller redaktionella drift. Trots regelbundna kontroller är det inte möjligt att fullt ut skydda sig mot alla faror.

Dina personuppgifter krypteras och överförs via Internet. Vi använder SSL-kryptering (Secure Socket Layer) vid dataöverföring. 

Överföring av personuppgifter till tredje part
I princip använder vi din personliga information endast för att tillhandahålla de tjänster du begär. I den utsträckning som externa tjänsteleverantörer används av oss för att tillhandahålla våra tjänster, har dessa leverantörer bara sådan tillgång till dina personuppgifter som behövs för att tillhandahålla tjänsterna. Genom tekniska och organisatoriska åtgärder säkerställer vi att dataskyddsbestämmelserna följs och vi tar samma ansvar för våra externa tjänsteleverantörer. 

Dessutom skickar vi inte data vidare till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke, särskilt inte i reklamsyfte. Dina personuppgifter kommer fram endast om du har samtyckt till dataöverföringen eller om vi har rätt eller skyldighet att göra det på grund av gällande lag och/eller på begäran av myndighetsperson eller domstolsbeslut. Det kan exempelvis vara tillhandahållande av information för brottsbekämpning, säkerhet eller verkställighet av immateriella rättigheter.

Rättslig grund för databehandling
I den mån vi får samtycke till behandling av dina personuppgifter, gäller artikel 6, avsnitt 1a i GDPR som rättslig grund för databehandlingen.

I den mån dina personuppgifter behandlas, eftersom det är nödvändigt för att uppfylla ett kontrakt eller i samband med ett kontraktsrelaterat förhållande med dig, gäller artikel 6, avsnitt 1b i GDPR som rättslig grund för databehandlingen.

I den mån vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla en lagstadgad skyldighet, gäller artikel 6, avsnitt 1c i GDPR som rättslig grund för databehandlingen.

Som rättslig grund för databehandling beaktas vidare artikel 6, avsnitt 1f i GDPR om behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att skydda vårt företags och tredje parts legitima intressen där dina intressen, grundläggande rättigheter och grundläggande friheter inte kräver att dina personuppgifter skyddas.

Som en del av denna integritetspolicy pekar vi alltid på den rättsliga grunden som bas för behandling av dina personuppgifter.

Dataradering och lagringstid
Vi tar alltid bort eller blockerar dina personuppgifter när de inte behöver lagras längre. Uppgifterna kan dock fortsätta att lagras om det föreskrivs av tvingande lagkrav, till exempel i fråga om lagstadgade lagrings- och dokumentationsskyldigheter. I så fall kommer vi att radera eller blockera dina personuppgifter när lagringstiden gått ut enligt de aktuella lagkraven.
 

Använda vårt onlineerbjudande

Informationen från din dator
Varje gång du använder våra onlinetjänster, samlar vi in följande information från din dator, oavsett om du är registrerad eller inte: din IP-adress, din webbläsares begäran och tidpunkten för denna begäran. Dessutom registreras status och mängden data som överförs som en del av denna begäran. Vi samlar också in produkt- och versionsinformation om den använda webbläsaren och operativsystemet på datorn. Vi håller koll på vilken webbsida som har det önskade onlineerbjudandet. Din dators IP-adress lagras endast under den tid som onlineerbjudandet används och raderas sedan eller anonymiseras genom förkortning. Återstående data lagras under en begränsad tid. 

Vi använder dessa data för drift av onlineerbjudandet, särskilt för att upptäcka och eliminera fel, för att se hur mycket onlineerbjudandet används och göra anpassningar eller förbättringar. För detta ändamål följer vår databehandling artikel 6, avsnitt 1f i GDPR.

Användning av cookies
För vårt onlineerbjudande – som på många webbplatser – används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som innehåller vissa inställningar och data för kommunikation med vårt onlineerbjudandet via din webbläsare. En cookie innehåller vanligtvis namnet på domänen från vilken cookiefilen skickades, filens och en alfanumerisk ID-beteckning. 

Cookies gör det möjligt för oss att känna igen datorn och därmed göra vissa förinställningar snabbt tillgängliga. Cookies hjälper oss att förbättra onlineerbjudandet och erbjuda dig en bättre och mer personlig service. I det här fallet följer vi också, för vår databehandling, artikel 6, avsnitt 1f i GDPR.

De cookies vi använder är så kallade session cookies, som automatiskt raderas när webbläsarsessionen är slut. Ibland kan cookies med längre lagringsperiod användas så att dina förinställningar och förval kan användas även nästa gång du besöker vår onlinetjänst.

De flesta webbläsare är inställda att automatiskt acceptera cookies. Du kan dock inaktivera lagring av cookies eller ställa in webbläsaren att meddela dig när cookies skickas. Det är också möjligt att manuellt ta bort redan sparade cookies via webbläsarens inställningar. Observera att du kan vara begränsad eller inte alls kunna använda vårt onlineerbjudande om du inte godtar lagring av cookies eller tar bort nödvändiga cookies.

Google Analytics
Vi använder Google Analytics för statistisk analys. Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94034, USA ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som är lagrade på din dator och som möjliggör analys av hur du använder webbplatsen. Information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering aktiveras på denna webbplats, kommer din IP-adress i förväg att förkortas av Google för EU:s medlemsstater och de stater som har avtal eller liknande överenskommelser med EU. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som din webbläsare för över via Google Analytics, kommer inte att slås samman med andra Googledata. Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in webbläsarens program. Observera dock att det kan medföra att du inte fullt ut kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra att Google samlar in de data som genereras av cookien och som gäller din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt bearbetningen av dessa data av Google genom att använda länken nedanför att hämta och installera plugin till webbläsaren http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mer information finns på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de och http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allmän information om Google Analytics och integritet). Vi vill göra dig uppmärksam på att Google Analytics på vår webbplats har utökats med koden "anonymizeIp ();" för att anonymisera IP-adresserna, där den sista oktetten tas bort.

Vi anser att de skyddsåtgärder som vidtagits (anonymisering och möjligheten att invända) vid vår databehandling för optimering av onlineerbjudandet, följer det som stadgas i artikel 6, avsnitt 1f i GDPR.

Registrering
Du kan registrera dig för att använda vårt onlineerbjudande. För att göra det måste du ange de uppgifter som begärs vid registrering, som namn, adress och e-postadress. Vi registrerar även datum och klockslag för registreringen samt IP-adressen. Som en del av registreringsprocessen samtycker du till dataanvändningen. Du har då fördelen av att inte behöva skriva in de här uppgifterna varje gång du använder webbplatsen eller beställer därifrån.

Den rättsliga grunden för databehandlingen vid registreringen är ditt samtycke till vad som stadgas i artikel 6 avsnitt 1 a i GDPR. I den utsträckning du registrerar dig för att inleda eller fullgöra ett avtal med oss, är den rättsliga grunden för databehandlingen det som stadgas i artikel 6 avsnitt 1 b i GDPR.

Vissa fält är obligatoriska att fylla i när du registrerar dig för att inleda eller fullgöra ett avtal med oss för vissa tjänster. 

I samband med registreringen skapas ett kundkonto åt dig. Uppgifterna i kundkontot lagras hos oss så länge det finns en aktiv kundrelation. Om ingen aktivitet förekommer under en period på tre år, ställs statusen för kundrelationen om till inaktiv. Du kan när som helst begära att ditt kundkonto tas bort. 

Orderbehandling
Vi använder dina personuppgifter för beställningar endast inom vårt företag och samarbetspartners, och i själva orderbehandlingsprocessen. 

Lagring och dataöverföring vid orderbehandling
För orderbehandlingen arbetar vi tillsammans med olika företag, som ansvarar för betalning och logistik. Vi ser till att våra partners följer dataskyddsbestämmelserna. Vi vidarebefordrar dina adressdata (namn och adress) till transportföretagen, som levererar de beställda produkterna till dig. Den rättsliga grunden till det är artikel 6 avsnitt 1b i GDPR. Dina personuppgifter behöver behandlas krävs för att uppfylla kontraktet med dig.

Uppgifterna lagras hos oss så länge som det är nödvändigt för att uppfylla kontraktet. Dessutom lagrar vi dessa uppgifter för att uppfylla ev åtaganden efter kontraktets utgång och/eller när gällande lag stadgar en viss lagringsperiod av kommersiella eller skattemässiga skäl. Denna lagringsperiod är vanligen 10 år vid utgången av respektive kalenderår.

Betalningshantering vid beställning, Paypal, direktöverföring
Beroende på den valda betalningsmetoden kan betalningshanteringen vid beställning ombesörjas av en tjänsteleverantör. 

När du betalar med kreditkort skickas nödvändiga uppgifter som namn, adress och inköpsdata till respektive kreditkortsföretag.

Om du betalar via PayPal, vidarebefordras du via länk till Paypals webbplats. Personuppgifterna behandlas av dig. De är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och konto- eller kreditkortsinformation. Läs de allmänna affärsvillkoren användarvillkoren och integritetspolicyn för PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg på webbplatsen www.paypal.com.

När du betalar med direktöverföring, vidarebefordras du via länk till Sofortüberweisung, en tjänst hos Sofort GmbH, som tillhandahålls av Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46111 34 Stockholm, Sverige. Personuppgifterna behandlas av dig. De är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och konto- eller kreditkortsinformation. Läs Klarnas allmänna affärsvillkor, användarvillkor och integritetspolicy på https://www.klarna.com.

Den rättsliga grunden till betalningshanteringen stadgas i artikel 6 avsnitt 1b i GDPR. Dina personuppgifter behöver behandlas krävs för att uppfylla kontraktet med dig, där du sedan fritt kan välja betalningsmetod.

Uppgifterna lagras hos oss så länge som det är nödvändigt för att uppfylla kontraktet. Dessutom lagrar vi dessa uppgifter för att uppfylla ev åtaganden efter kontraktets utgång och/eller när gällande lag stadgar en viss lagringsperiod av kommersiella eller skattemässiga skäl. Denna lagringsperiod är vanligen 10 år vid utgången av respektive kalenderår.

Kreditkontroll
Beroende på den valda betalningsmetoden kan det vara nödvändigt att kontrollera din kreditvärdighet. I det fallet förlitar vi oss på externa tjänsteleverantörer som får tillgång till dina personuppgifter (namn, adress, födelsedatum, ordervärde) om du har gett samtycke till kreditkontrollen. Uppgifterna överförs till Association of Clubs Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, D-41460 Neuss. 

Den rättsliga grunden till kreditkontroll stadgas i artikel 6 avsnitt 1a i GDPR. Om du inte godkänner kreditkontrollen, kan du behöva välja en annan betalningsform.

Som en del av kreditkontrollen görs en uppskattning av sannolikheten till betalningsproblem i förhållande till vårt betalningskrav som uppstår i samband med beställningen. Vi får endast ett sannolikhetsvärde (poäng) från vår tjänsteleverantör – inga ytterligare detaljer. På grundval av det värdet utvärderar vi om vi kan erbjuda önskad betalningsmetod. När kontrollen är klar, tar vi bort poängen och sparas inte som en del av dina beställningsdata. Det är därför inte möjligt för oss att sedan utvärdera varför exempelvis en viss betalningsmetod inte var möjlig.

Kommunikation med oss
Du kan kontakta oss på olika sätt, till exempel via e-postadresserna på vår webbplats. Dessutom är du välkommen att via e-post regelbundet informera dig med vårt nyhetsbrev.

Nyhetsbrev
När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, används din e-postadress för egna reklamändamål tills du avbryter prenumerationen. Du får regelbundet information via e-post om aktuella ämnen liksom e-post av speciella skäl, till exempel speciella kampanjer. E-postmeddelandena kan anpassas och skräddarsys anpassas utifrån vår information om dig 

Om du inte har gett ditt skriftliga samtycke, använder vi så kallad Double-Opt-In, dvs du får nyhetsbrevet först när du uttryckligen bekräftat att vi ska aktivera nyhetsbrevsutskicket. Vi skickar då ett meddelande till dig som ber dig bekräfta att du vill ha vårt nyhetsbrev genom att du klickar på en länk i e-postmeddelandet.

Den rättsliga grunden för att behandla dina uppgifter är ditt samtycke i enlighet med artikel 6, avsnitt 1a i GDPR, när du uttryckligen har registrerat dig för nyhetsbrevet. I enlighet med lagkraven kan det också vara möjligt för dig att få vårt nyhetsbrev utan ditt uttryckliga samtycke, eftersom du har beställt varor eller tjänster från oss – vi har fått din e-postadress och du har inte invänt mot att få information via e-post. I det fallet följer vi vad som sägs om direktreklam i artikel 6, avsnitt 1f i GDPR.

Om du inte längre vill ha vårt nyhetsbrev, kan du när som helst återkalla ditt samtycke till fortsatt utskick av det utan att denna återkallan innebär några andra ev kostnader än vad det kostar att utnyttja internet. Använd bara länken Avsluta som finns i varje nyhetsbrev, eller skicka ett meddelande till oss eller till vår datasäkerhetsansvarige. 

Sociala medier
I vårt onlineerbjudande hittar du länkar till de sociala nätverken Facebook, LinkedIn och YouTube. Länkarna känns igen på företagens loggor.

Genom att klicka på länkarna öppnas tillhörande sida, som vår integritetspolicyn inte gäller för. För detaljer om tillämpliga bestämmelser hänvisas du till respektive företags integritetspolicy. Du hittar dem här: 

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php 

LinkedIn: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de 

Innan du klickar på en länk, skickas inga personuppgifter till företagen. Din begäran att komma till den länkade sidan är samtidigt grunden för databehandling hos respektive företag.

Använda YouTube
Videor ingår i vårt onlineerbjudande och vi använder en plug-in för YouTube ("YouTube"), som drivs av Google. Tjänsten tillhandahålls av YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker en webbsida i vårt onlineerbjudande där det finns en video, ansluts du till en YouTube-server. Samtidigt informeras servern på YouTube vilka webbsidor i vårt onlineerbjudande som du har besökt.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto godkänner du att YouTube får koppla ditt webbläsarbeteende direkt till din personprofil. Du kan förhindra det genom att logga ut från YouTube-kontot. Mer information om hur du hanterar användardata finns i Googles integritetspolicyn på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, som också gäller för YouTube.

Vi använder YouTube så att vi kan visa dig videor och informera om våra tjänster, enligt vad som stadgas i artikel 6 avsnitt 1 f i GDPR.

Dina rättigheter och kontaktpersoner

Vi lägger stor vikt vid att förklara behandlingen av dina personuppgifter så transparent som möjligt och att informera dig om dina rättigheter. Om du vill ha mer information eller vill utöva dina rättigheter, kan du när som helst kontakta oss så att vi kan ta besvara din frågor.

Berörda rättigheter
När det gäller behandling av dina personuppgifter har du omfattande rättigheter. Först och främst har du omfattande rätt till åtkomst och kan om nödvändigt begära korrigering och/eller borttagning  eller blockering av dina personuppgifter. Du kan också begära en begränsning av databehandlingen och du har rätt att komma med invändningar. Du har också rätt till dataportabilitet med avseende på de personuppgifter du ger oss. 

Om du vill utöva någon av dina rättigheter och/eller begära ytterligare information, är det bara att kontakta vår kundtjänst. Alternativt kan du kontakta vår datasäkerhetsansvarige. 

Återkalla samtycke och invändning
När du har givit ditt samtycke, kan det fritt återkallas när som helst med verkan för framtiden. Att återkalla samtycket påverkar inte lagligheten av den databehandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet. Kontaktperson för detta är också vår kundtjänst och vår datasäkerhetsansvarige. 

Om behandlingen av dina personuppgifter inte bygger på samtycke, utan på grundval av en annan rättslig grund, kan du invända mot denna databehandling. Din invändning leder till en översyn och kontroll, och vid behov att databehandlingen upphör. Du blir informerad om resultatet av granskningen och – om databehandlingen ska fortsätta – du får information från oss varför databehandlingen är tillåten.

Datasäkerhetsansvarige och kontaktperson
För frågor som rör vår hantering av personuppgifter eller om vill ha mer information om dataskyddsbestämmelserna, kontaktar du vår interna dataskyddskoordinator:


Tel: +49 5271/62 468
E-post: datenschutz(at)optibelt.com

Överklagan
Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte överensstämmer med denna integritetspolicy eller gällande dataskyddsbestämmelser, har du rätt att överklaga till ett tillsynsorgan. Du kan lämna dina klagomål till vår datasäkerhetsansvarige. Den datasäkerhetsansvarige kommer då att undersöka frågan och informera dig om resultatet av kontrollen.
 

Ytterligare information och ändringar

Länkar till andra webbplatser
Vårt onlineerbjudande kan innehålla länkar till andra webbplatser. Sådana länkar är vanligen markerade på ett särskilt sätt. Vi har ingen inverkan på i vilken utsträckning de länkade webbplatserna följer gällande dataskyddsbestämmelser. Vi rekommenderar därför att du tar reda på vilken Integritetspolicy andra webbplatser har. 

Ändring av integritetspolicyn
Status för denna integritetspolicy anges i form av datumet (nedan). Vi förbehåller oss rätten att med framtida effekt ändra denna integritetspolicy när som helst. En förändring kan komma till stånd på grund av tekniska justeringar av onlineerbjudandet eller i samband med ändringar av dataskyddsbestämmelserna. Den aktuella versionen av integritetspolicyn är alltid direkt tillgänglig via onlineerbjudandet. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar om integritetspolicyn ändrats.

Status för denna integritetspolicy: Maj 2018