skip_navigation

Wstęp
Spółka Optibelt GmbH (dalej jako: „my”), jako administrator witryny online, jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkowników witryny. Nasze dane kontaktowe można znaleźć w informacjach prawnych na witrynie, osoby do kontaktu w sprawach przetwarzania danych osobowych wymienione są bezpośrednio w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Ochronę Państwa prywatności i Państwa danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Zbieramy, zapisujemy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z treścią niniejszego oświadczenia o ochronie danych oraz odnośnych przepisów o ochronie danych w prawie obowiązującym w Niemczech, w szczególności zawartych w RODO i odpowiednich krajowych regulacjach z zakresu ochrony danych. 

Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych chcemy Państwa poinformować w jakim zakresie i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe w związku z korzystaniem z niniejszej witryny.

Dane osobowe
Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osobach fizycznych. Tym pojęciem objęte są wszystkie informacje dotyczące Państwa tożsamości, jak np. nazwisko, adres e-mail albo adres pocztowy. Informacje, których nie można powiązać z tożsamością (np. dane statystyczne, np. liczba użytkowników witryny internetowej), nie są natomiast uważane za dane osobowe.

Z naszej witryny można korzystać co do zasady bez ujawniania tożsamości i podawania danych osobowych. W takim przypadku zbierzemy wyłącznie ogólne informacje o odwiedzinach na stronie. Jednakże w przypadku niektórych z oferowanych usług zostaną zebrane dane osobowe. Dane te będziemy następnie co do zasady przetwarzać wyłącznie w ramach korzystania z tej witryny, w szczególności do udostępniania pożądanych informacji. Przy zbieraniu danych osobowych wymagane jest wyłącznie podanie tych danych, które są niezbędnie konieczne. Ponadto mogą być możliwe inne dane, przy czym ich podawanie ma charakter dobrowolny. Zawsze zwracamy uwagę, czy dane pole jest wymagane, czy dobrowolne. Szczegółowe informacje znajdują się w poszczególnych częściach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Nie odbywa się automatyczne podejmowanie decyzji w oparciu o Państwa dane osobowe w związku z korzystaniem z naszej witryny online.

Przetwarzanie danych osobowych
Państwa dane zapisujemy na szczególnie chronionych serwerach zlokalizowanych na terytorium Unii Europejskiej. Są one zabezpieczone przed utratą, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby niepowołane. Dostęp do Państwa danych ma tylko nieliczne grono uprawnionych osób. Są to osoby odpowiedzialne za techniczną, handlową lub redakcyjną obsługę serwerów. Pomimo regularnych kontroli nie jest jednak możliwe zabezpieczenie się przed wszystkimi zagrożeniami.

Transmisja Państwa danych osobowych w Internecie odbywa się w formie zakodowanej. Podczas transmisji wykorzystujemy protokół SSL (Secure Socket Layer). 

Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim
Wykorzystujemy Państwa dane osobowe co do zasady wyłącznie do świadczenia wymaganych przez Państwa usług. Jeżeli w ramach świadczonych przez nas usług korzystamy z dostawców zewnętrznych, dostęp do danych następuje wyłącznie w celu realizacji świadczeń. Stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniamy przestrzeganie wytycznych z zakresu danych osobowych i jednocześnie zobowiązujemy do tego naszych zewnętrznych usługodawców. 

Ponadto, bez wyraźnej zgody nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim, w szczególności w celach reklamowych. Państwa dane osobowe zostaną przekazane innym podmiotom wyłącznie, jeśli sami Państwo wyrażą na to zgodę, albo jeśli ze względu na przepisy prawne i wymagania urzędowe będziemy do ich przekazania uprawnieni lub zobowiązani. Powyższe sytuacje mogą obejmować udzielnie informacji w postępowaniu karnym, w ramach zapobiegania zagrożeniom albo w ramach egzekwowania praw autorskich.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Jeśli w celu wykonania przetwarzania danych osobowych uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy lub realizacji stosunku zbliżonego do umownego, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania obowiązku prawnego, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podstawą prawną przetwarzania może być również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeśli przetwarzanie jest konieczne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa albo podmiotów trzecich, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają charakteru nadrzędnego.

W ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych zwracamy zawsze uwagę na konkretną podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych.

Usuwanie danych i okres przechowywania
Co do zasady usuwamy Państwa dane osobowe zawsze, gdy ustanie przyczyna ich zapisu. Dalsze przechowywanie danych jest jednak możliwe, jeśli wynika z przepisów prawnych, którym podlegamy, np. w odniesieniu do ustawowych okresów przechowywania i dokumentacji. W takim przypadku usuwamy Państwa dane osobowe zawsze na koniec odpowiedniego okresu.
 

Korzystanie z naszej witryny internetowej

Informacje o Państwa komputerze
W przypadku każdego skorzystania z naszej witryny internetowej, niezależnie od faktu rejestracji, zbieramy następujące informacje o Państwa komputerze: adres IP komputera, zapytanie z przeglądarki oraz czas tego zapytania. Ponadto rejestrujemy stan i ilość transferowanych danych. Zapisujemy również informacje o produkcie i wersji dotyczące stosowanej przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanego w komputerze. Ponadto zapisujemy, z jakiej strony nastąpiło przejście na naszą witrynę. Adres IP Państwa komputera może być zapisany na czas korzystania z witryny, po czym zostanie usunięty albo zanonimizowany poprzez skrócenie. Pozostałe dane przechowywane są przez ograniczony czas. 

Wykorzystujemy te dane do prowadzenia witryny internetowej, w szczególności do wykrywania i usuwania błędów, do określania obciążenia witryny oraz do wprowadzania modyfikacji i usprawnień. Nasz prawnie uzasadniony interes pokrywa się z ww. celami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zastosowanie cookie
Na naszej witrynie internetowej – tak jak na wielu innych stronach – korzystamy z plików cookie. Cookie to małe pliki tekstowe, zapisywane na Państwa komputerze, w których Państwa przeglądarka zapisuje określone ustawienia i dane w celu ich przesłania do naszej witryny. Plik cookie z reguły zawiera nazwę domeny, z której został wysłany oraz informacje o wieku pliku wraz z alfanumerycznym znakiem identyfikacyjnym. 

Pliki cookie umożliwiają nam wykrycie Państwa komputera i natychmiast udostępnić ewentualne wcześniejsze ustawienia. Cookies pomagają nam w usprawnieniu witryny oraz w oferowaniu jeszcze lepszych usług, jeszcze bardziej dostosowanych do Państwa. Na tym polega też nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Stosowane przez nas pliki cookie to tzw. cookie sesji, które są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. W pojedynczych przypadkach mogą być również stosowne pliki cookie o dłuższym czasie zapisu w celu uwzględnienia Państwa ustawień i preferencji również podczas kolejnej wizyty na naszej stronie.

Większość przeglądarek ustawiona jest w taki sposób, że automatycznie akceptują pliki cookie. Zapisywanie plików cookie można jednak wyłączyć, ustawiając przeglądarkę w taki sposób, ze generuje powiadomienie w chwili przesłania cookie. Ponadto istnieje możliwość ręcznego usunięcia zapisanych już plików cookie poprzez ustawienia przeglądarki. Należy pamiętać, że brak zgody na zapisywanie plików cookie albo usunięcie zapisanych już plików może spowodować ograniczenie albo całkowitą utratę możliwości korzystania z niektórych funkcji naszej witryny.

Google Analytics
Korzystamy z Google Analytics do celów analiz statystycznych. Google Analytics jest usługą analityczną dostarczaną przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA („Google”). Google Analytics stosuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe, zapisywane na komputerze, umożliwiające analizę korzystania ze strony. Zabrane na podstawie plików cookie informacje o korzystaniu ze strony przekazywane są z reguły do serwerów Google w USA, gdzie zostają zapisane. W przypadku aktywacji na stronie opcji anonimizacji IP, Google skraca adresy IP użytkowników na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych państw-sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Adres IP wysłany jest do serwerów Google w USA i tam skracany jedynie w wyjątkowych przypadkach. Na zlecenie administratora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje wyłącznie do analizy korzystania ze strony, do sporządzenia raportów o aktywności na stronie i do świadczenia innych usług, związanych z korzystaniem z Internetu na rzecz administratorów stron. Adres IP, przekazany w ramach Google Analytics przez przeglądarkę, nie jest dołączany do innych danych Google. Poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki można wyłączyć zapisywanie plików cookies. Istnieje jednak możliwość, że w takim przypadku nie będzie można korzystać w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony. Można również zapobiec rejestracji przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (wraz z adresem IP), a także przetwarzaniu tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki (plugin) przeglądarki, dostępnej pod poniższym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de lub http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje o Google Analytics i ochronie danych). Zwracamy uwagę, że na naszych stronach Google Analytics zostało rozszerzone o kod "anonymizeIp();" co zapewnia zanonimizowaną rejestrację adresów IP poprzez usunięcie ostatniego oktetu.

Jesteśmy zdania, że poprzez podjęte środki zapobiegawcze (anonimizacja i możliwość wyrażenia sprzeciwu), przetwarzanie danych w ramach optymalizacji naszej witryny należy traktować jako nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Rejestracja
Podczas korzystania z naszej witryny internetowej można się zarejestrować. W tym celu trzeba podać dane, o które system pyta podczas rejestracji, np. nazwisko, adres i adres e-mail. Ponadto zbieramy datę i godzinę rejestracji i adres IP. W ramach procesu rejestracji pozyskujemy Państwa zgodę na korzystanie z danych. Dzięki temu nie muszą Państwo wprowadzać tych danych przy każdym ponownym korzystaniu ze strony lub zamówieniu.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli rejestrują się Państwo u nas w celu realizacji lub zawiązania umowy, podstawą prawną przetwarzania danych jest dodatkowo art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Informacje, które w ramach rejestracji podawane w ramach wypełnienia pól obowiązkowych są niezbędne do realizacji lub zawiązania z nami umów o określone usługi. 

Po rejestracji zostaje dla Państwa założone konto klienta. Dane na koncie przechowujemy tak długo, jak długo utrzymywane są z klientem aktywne stosunki handlowe. W przypadku niestwierdzenia w okresie trzech lat aktywności, stan konta ustawiany jest na nieaktywny. Mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać skasowania konta klienta. 

Realizacja zamówienia
Wykorzystujemy Państwa informacje osobowe przy zamówieniach wyłącznie w ramach naszego przedsiębiorstwa i przedsiębiorstw związanych oraz w podmiotach zatrudnionych przez nas do obsługi zamówień. 

Zapisywanie i przekazywanie danych przy zamówieniach
W ramach realizacji zamówień pracujemy z różnymi podmiotami, odpowiedzialnymi za obsługę płatności i logistykę. Dbamy o to, aby nasi partnerzy również otrzymali informacje o ochronie danych. W tym celu przekazujemy Państwa dane adresowe (nazwisko i adres) przedsiębiorstwu transportowemu, obsługującemu dostawy zamówionych produktów. Podstawą prawną jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do realizacji zawartej z Państwem umowy.

Dane zapisywane są u nas tak długo, jak długo są niezbędne do realizacji umowy. Ponadto przechowujemy te dane w ramach realizacji zobowiązań po wygaśnięciu umowy oraz w związku z ustawowymi wymaganiami przechowywania danych określonych w przepisach prawa handlowego i podatkowego. Czas przechowywania wynosi z reguły 10 lat od końca danego roku kalendarzowego.

Realizacja płatności przy zamówieniach, Paypal, płatności natychmiastowe
W zależności od wybranej formy płatności, w obsłudze płatności za zamówienie może uczestniczyć usługodawca zewnętrzny. 

Przy płatności kartą kredytową niezbędne dane, takie jak nazwisko, adres oraz dane zakupu przesyłane są do danego operatora kart.

Przy płatności przez PayPal nastąpi przekierowanie na strony Paypal za pomocą linku. Są przy tym przetwarzane Państwa dane związane z procesem. Należą do nich nazwisko, adres, adres e-mail, ewentualnie numer telefonu oraz dane konta lub karty kredytowej. Należy zwrócić uwagę na ogólne warunki handlowe, warunki użytkowania i zasady ochrony danych w PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg dostępne na stronie www.paypal.com.

Przy płatności natychmiastowej zostaną Państwo przekierowani na stronę internetową płatności Sofort, usługi dostarczanej przez Sofort GmbH, należącej do  Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46111 34 Stockholm, Szwecja. Są przy tym przetwarzane Państwa dane związane z procesem. Należą do nich nazwisko, adres, adres e-mail, ewentualnie numer telefonu oraz dane konta lub karty kredytowej. Należy zwrócić uwagę na ogólne warunki handlowe, warunki użytkowania i zasady ochrony danych dostępne pod  https://www.klarna.com.

Podstawą prawną dla realizacji płatności jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do realizacji zawartej z Państwem umowy, przy czym mogą Państwo swobodnie wybrać formę płatności.

Dane zapisywane są u nas tak długo, jak długo są niezbędne do realizacji umowy. Ponadto przechowujemy te dane w ramach realizacji zobowiązań po wygaśnięciu umowy oraz w związku z ustawowymi wymaganiami przechowywania danych określonych w przepisach prawa handlowego i podatkowego. Czas przechowywania wynosi z reguły 10 lat od końca danego roku kalendarzowego.

Kontrola zdolności kredytowej
W zależności od wybranej formy płatności, może być konieczne przeprowadzenie kontroli Państwa zdolności kredytowej. W tym przypadku, po udzieleniu przez Państwa zgody, skorzystamy przy kontroli zdolności z usługodawców zewnętrznych, którym prześlemy Państwa dane (nazwisko, adres, data urodzenia, wartość zamówienia). Dane przekażemy również do Verband der Vereine Creditreform e.V., Hellersbergstraße 12, D-41460 Neuss. 

Podstawą prawną dla kontroli zdolności kredytowej jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli nie chcą Państwo udzielać zgody na kontrolę zdolności kredytowej, może być konieczny wybór innej formy płatności.

W ramach kontroli zdolności kredytowej bada się prawdopodobieństwo braku płatności w odniesieniu do wysokości naszego roszczenia z tytułu zamówienia. Nasz usługodawca przysyła nam wyłącznie wartość prawdopodobieństwa (punktową), bez dodatkowych szczegółów. Na podstawie tej wartości określamy, czy możemy zaoferować wybrana formę płatności. Po zakończeniu kontroli wartość punktowa zostaje u nas usunięta i nie jest zapisywana z danymi zamówień. Dlatego nie mamy możliwości późniejszej oceny, dlaczego dana forma płatności była niemożliwa.

Komunikacja z nami
Mogą się Państwo skontaktować z nami w różny sposób, np. poprzez adresy e-mail podane na naszych stronach internetowych. Poza tym z przyjemnością przekażemy Państwu mailem regularne informacje w postaci newslettera.

Newsletter
Przy rejestracji do naszego newslettera, Państwa adres e-mail wykorzystywany jest do własnych celów reklamowych do momentu rezygnacji z newslettera. Otrzymają Państwo mailem regularne informacje na aktualne tematy oraz wiadomości związane ze specjalnymi okazjami, np. specjalnymi akcjami. W oparciu o posiadane przez nas informacje na Państwa temat maile mogą być spersonalizowane i zindywidualizowane. 

W ramach rejestracji do naszego newslettera korzystamy, o ile nie udzielili Państwo wyraźnie zgody na piśmie, tzw. podwójnej procedury opt in, tzn. zaczniemy przysyłanie newslettera, jeśli wyraźnie potwierdzą Państwo wcześniej, że powinniśmy uaktywnić wysyłkę newslettera. Wyślemy Państwu następnie e-mail z powiadomieniem i prośbą o potwierdzenie poprzez kliknięcie linku w treści wiadomości, że chcą Państwo otrzymywać nasz newsletter.

Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych jest w takim przypadku Państwa zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 list a RODO, o ile wyraźnie zarejestrują się Państwo do newslettera. W ramach wytycznych prawnych może zaistnieć sytuacja, w której pomimo wyraźnej zgody otrzymają Państwo nasz newsletter, ponieważ zamówili Państwo u nas towary, my otrzymaliśmy w związku z tym Państwa adres e-mail, a Państwo nie wyrazili sprzeciwu wobec otrzymywania informacji mailem. W tym przypadku za podstawę prawną należy uznać nasz uzasadniony interes w postaci dostarczania reklamy bezpośredniej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeżeli ogólnie nie chcą Państwo otrzymywać od nas newslettera, mogą Państwo wycofać raz udzieloną zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, lub po prostu sprzeciwić się dalszemu otrzymywaniu newslettera, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wystarczy skorzystać z linku do rezygnacji dostępnego w każdym newsletterze albo wysłać odpowiednią informację do naszego inspektora ochrony danych. 

Media społecznościowe
W naszej witrynie można znaleźć linki do sieci społecznościowych Facebook, LinkedIn i YouTube. Linki można poznać po logotypach odpowiednich portali.

Kliknięcie linku powoduje otwarcie odpowiednich stron mediów społecznościowych, do których nie stosuje się oświadczenia o ochronie danych. Szczegóły dotyczące obowiązujących tam zapisów można znaleźć w odpowiednich oświadczeniach o ochronie danych poszczególnych dostawców; dostępne są one pod: 

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php 

LinkedIn: https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy?

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de 

Przed wybraniem odpowiednich linków nie następuje przekazanie danych osobowych danemu dostawcy. Otwarcie podlinkowanej strony jest jednocześnie podstawą przetwarzania danych przez poszczególnych dostawców.

Korzystanie z YouTube
W naszej witrynie internetowej umieszczone są filmy, przy odtwarzaniu których wykorzystuje się wtyczki usługodawcy należącego do Google: YouTube („YouTube”). Dostawcą usługi jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Po otwarciu strony w ramach naszej witryny, na której znajduje się film wideo, zostaje utworzone połączenie z serwerami YouTube. Jednocześnie serwer YouTube otrzymuje informacje, jakie strony internetowe w naszej witrynie Państwo odwiedzali.

Jeżeli są Państwo zalogowani na własne konto w YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowywanie Państwa zachowania podczas surfowania po sieci bezpośrednio do Państwa profilu. Można temu zapobiec poprzez wylogowanie się z konta YouTube. Więcej informacji o postępowaniu z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w Google pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, obowiązującym również dla YouTube.

Korzystamy z YouTube, aby móc pokazać Państwu filmy, a tym samym przekazać więcej informacji o naszych usługach; taki też jest nasz uzasadniony interes w rozumieniu art.  6  ust.  1 lit. f) RODO.

Państwa prawa i kontakt

Przykładamy dużą wagę do możliwie przejrzystego objaśnienia zasad przetwarzania Państwa danych osobowych i do informowania Państwa o przysługujących Państwu prawach. Jeżeli życzą sobie Państwo dokładniejszych informacji, albo chcą skorzystać z przysługujących Państwu praw, mogą się Państwo zwrócić do nas w dowolnym momencie, abyśmy mogli zadbać o Państwa potrzeby.

Prawa osoby, której dane dotyczą
W ramach przetwarzania danych osobowych przysługują Państwu określone prawa. Przede wszystkim mają Państwo szerokie prawo do informacji i mogą się Państwo domagać poprawienia lub usunięcia  albo zablokowania Państwa danych osobowych. Mogą Państwo również zażądać ograniczenia przetwarzania danych i dodatkowo przysługuje Państwu prawo sprzeciwu. W odniesieniu do przekazanych nam przez Państwa danych osobowych przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych. 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw lub otrzymać więcej informacji w tym zakresie, prosimy o kontakt z serwisem klienta. Mogą się Państwo również zwrócić z tym do naszego inspektora ochrony danych. 

Wycofanie zgody i sprzeciw
Raz udzieloną zgodę można w dowolnym momencie wycofać ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody sprzed czasu jej odwołania. Osobą do kontaktu jest w tym przypadku również nasz serwis klienta i nasz inspektor ochrony danych. 

O ile przetwarzanie Państwa danych osobowych nie opiera się na Państwa zgodzie, lecz na innej podstawie prawnej, mogą Państwo wyrazić sprzeciw na przetwarzanie danych. Sprzeciw uruchamia kontrolę i ewentualnie powoduje zakończenie przetwarzania danych. Otrzymają jednak Państwo od nas informację o wynikach kontroli oraz – o ile przetwarzanie danych będzie jednak kontynuowane – bliższe informacje o tym, dlaczego przetwarzanie danych jest dozwolone.

Inspektor ochrony danych i kontakt
W kwestiach związanych z naszymi zasadami postępowania z danymi osobowymi oraz innych kwestiach dotyczących ochrony danych, do Państwa dyspozycji jest nasz wewnętrzny koordynator ds. ochrony danych:

Maximilian Koch
Telefon: +49 5271 / 62 468
E-mail: datenschutz(at)optibelt.com

Skargi
Jeżeli są Państwo zdania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych w naszym przedsiębiorstwie nie odbywa się zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych lub odnośnymi regulacjami w zakresie ochrony danych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do urzędu nadzoru. Skargę można złożyć u naszego inspektora ds. ochrony danych. Inspektor zbada sprawę i poinformuje Państwa o wynikach kontroli.
 

Inne informacje i zmiany

Linki do innych stron internetowych
Nasza witryna może zawierać linki do innych stron internetowych. Linki te z reguły są odpowiednio oznaczone. Nie mamy wpływu na to, w jakim stopniu przestrzegać się obowiązujących regulacji z zakresu ochrony danych na podlinkowanych stronach. Dlatego zalecamy, aby zasięgnęli Państwo informacji o odpowiednich oświadczeniach o ochronie danych również dla tych innych stron. 

Zmiany w oświadczeniu o ochronie danych
Stan niniejszego oświadczenia o ochronie danych podawany jest w formie daty (poniżej). Zastrzegamy sobie prawdo do możliwości zmiany niniejszego oświadczenia w dowolnym momencie, ze skutkiem na przyszłość. Zmiana nastąpi w szczególności przy technicznym dostosowaniu witryny internetowej lub przy zmienia regulacji z zakresu ochrony danych. Dana aktualna wersja oświadczenia o ochronie danych jest zawsze bezpośrednio dostępna poprzez naszą witrynę. Zalecamy regularne zasięganie informacji o zmianach niniejszego oświadczenia.

Stan oświadczenia o ochronie danych: maj 2018